เกี่ยวกับเรา>รางวัลและการรับรองคุณภาพ

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ผ่านการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2553 – 2560) และรางวัล Green Industry ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการวิธีการจัดการของเสียให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

โครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs)

ปีที่ได้รับ : 2558
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดี และพร้อมร่วมปฏิบัติตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ปีที่ได้รับ : 2558
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อแสดงถึงความสำเร็จขององค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)

ปีที่ได้รับ : 2555
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมให้นำมาตรฐาน CSR-DIW ไปประยุกต์ใช้และได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างกว้างขวาง

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553

ปีที่ได้รับ : 2555
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรฐานแรงงานไทย คือ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิด คุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เป็นข้อกําหนดขั้นตํ่าที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้อาหารที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์บริโภค ซึ่งเป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่

ปีที่ได้รับ : 2553-2555, 2557, 2560
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมขึ้นบนพื้นฐานของวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ บังคับ ตามกฎหมาย และหลักปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการของ อุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวที่เริ่มตั้งแต่การตกลงรับของเสียเข้ามาบําบัด กําจัดในโรงงาน การขนส่งของเสีย การรับของเสียและการเก็บกักไว้ในโรงงาน การบําบัด กําจัด และการจัดการของเสียที่เกิดจากการบําบัด กําจัด โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อนจะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระดับ โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ