เกี่ยวกับเรา>จุดมุ่งหมายองค์กร

จุดมุ่งหมายองค์กร

เป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ตระหนักถึงประโยชน์ของการรีไซเคิลของเสีย และการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นำพาประเทศสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ลดภาระต้นทุน (ค่าส่งกำจัด) ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการของเสีย ให้ความรู้ด้านการจัดการจัดเก็บของเสียอันตรายแก่ผู้ก่อกำเนิด เพื่อนำไปสู่การกำจัดที่ถูกวิธี น่าเชื่อถือ โดยไม่ผลักภาระแก่บุคคลอื่น

เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลให้สามารถนำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้ทดแทนของใหม่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียยกระดับคุณภาพการจัดเก็บ เพื่อช่วยขยายผลการรีไซเคิลของเสียให้เป็นวัฒนธรรมในการจัดการของเสียของสังคม