นโยบายการใช้คุกกี้  บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (คุกกี้) ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (เว็บไซต์) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและการจัดการดูแลของบริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (REC.) สำหรับให้ผู้ใช้งาน (ท่าน) มีความเข้าใจถึงนิยาม วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ การจัดการคุกกี้ ตลอดจนการทบทวนนโยบายและช่องทางติดต่อของ REC.

 

1. นิยามของคุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของ REC. จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (เช่น Smart device) ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้จะมีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน และทำให้การทำงานของเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

REC. จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของ REC. เช่น IP Address เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

2.2 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ REC. เข้าใจถึงความสนใจและการเข้าใช้บริการของผู้เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและ ควรพัฒนาปรับปรุง

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาแนวทางในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ของ REC. เพิ่มเติมได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data privacy policy) REC.

3. เว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้

REC. มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องตามตารางรายชื่อด้านล่าง โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2. บางประการหรือหลายประการรวมกัน

รายชื่อ URL ของเว็บไซต์
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.recycleengineering.com
บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.recycleengineering.co.th

4. ประเภทคุกกี้ที่ใช้งาน

เว็บไซต์ REC. มีการใช้คุกกี้ทั้งของ REC. (First-party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third-party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ REC. ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของ REC.

4.1 คุกกี้ที่ REC. ใช้ จำแนกตามระยะเวลาในการจัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) Session cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ REC. และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

(2) Persistent cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกจากฮาร์ดดิสก์ (hard disk) หรือจากอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ REC. จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.2 คุกกี้ที่ REC. ใช้ จำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

(1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการ (Strictly necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือการให้บริการเว็บไซต์ของ REC. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งหากปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ REC. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

(2) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Preferences or Functionality cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ REC. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านสำหรับการเข้าสู่ระบบต่าง ๆ หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาที่แสดงผลบนหน้าเพจ ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

(3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Statistics or Performance cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ REC. เห็นการปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้บริการเว็บไซต์ของ REC. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ โดย REC. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น โดยไม่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ REC. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

(4) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Marketing cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานออนไลน์และเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ REC. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ REC. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

5. การจัดการคุกกี้

เบราว์เซอร์โดยทั่วไป จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้บนเว็บไซต์ REC. ได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่ง REC. ได้อำนวยความสะดวกด้วยการรวบรวมลิงก์ (Uniform Resource Locator : URL) ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งจะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์นั้น

อนึ่ง REC. ขอสงวนสิทธิในกรณีที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ตามลิงก์ URL ด้านล่างนี้ โดย REC. ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวของท่าน เนื่องจาก REC. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์นั้น และการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยอิสระของท่านเอง

ชื่อเบราว์เซอร์ รายละเอียดข้อมูลการจัดการคุกกี้
Internet Explorer อ่านรายละเอียด
Microsoft Edge อ่านรายละเอียด
Google Chrome อ่านรายละเอียด
Mozilla Firefox อ่านรายละเอียด
Safari อ่านรายละเอียด
Safari iOS อ่านรายละเอียด
Android อ่านรายละเอียด
Opera อ่านรายละเอียด

ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่า บางส่วนของเว็บไซต์ REC. จะไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของ REC. อาจมีลิงก์ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ REC. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ REC. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย

7. การทบทวนนโยบาย

REC. จะพิจารณาทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้นโยบายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดย REC. จะเผยแพร่นโยบายฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์ของ REC. ต่อไป

8. ช่องทางการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือประเด็นสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT Officer) REC. โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (IT Officer) REC.
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ : 57 หมู่ 7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
อีเมล : [email protected]