ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ>กลุ่มสารเคมีและของเสีย

กลุ่มสารเคมีใช้แล้วที่สามารถนำมารีไซเคิล

1

Chemical Solvents

N – Methyl – 2 – Pyrrolidone (NMP)
Methanol (MeOH)
Ethanol (EtOH)
Butyl Alcohol (BuOH)
Isopropyl alcohol (IPA)
Acetone
Cyclohexanone
Methyl Ethyl Ketone (MEK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Ethyl Acetate (EA)
Butyl Acetate (BA)
Butyl Cellosolve (BGE)
Toluene
Xylene
etc.

2

Thinner & Mixed Solvents

กลุ่มตัวทำละลายที่มีจุดเดือด
น้อยกว่า 220 °C

Thinner
Cleaning Thinner
Washing Thinner
Mixed Solvent
Solvent
etc.

3

Hydrocarbon Solvents

Actrel
Aqua Solvent
Daphne
NS-Clean
N100
SP-Clean
Ecocut
Kerosene
Solvent 1425 (White Benzene)
Solvent 3040 (White Spirit)
Hydrocarbon Mixture
etc.

4

Halogenated Solvents

1,1,2Trichloroethylene (TCE)
Methylene Chloride (MC)
Perchloroethylene (PCE)
1-Bromopropane
etc.

5

Oil

Oil
Base Oil
Hydraulic Oil
Lube Oil
Liquid Hydrocarbon
etc.

6

Silicone

Silicone Oil
Silicone Emulsion
Silicone Gum
Scrap Silicone
etc.

7

Glycol

Monopropylene Glycol (MPG)
Monoethylene Glycol (MEG)
Mix Glycol
etc.

กลุ่มของเสียส่งกำจัด

1

Industrial Waste

Expired Chemical
Expired Paint
Solie Waste
Waste Water
etc.

2

Lab Waste

Chemical Liquid Waste
Chemical Solid Waste
Contaminated Material
Contaminated Container
etc.

Chemical Solid Waste

Chemical Solid Waste

Chemical Solid Waste

Liquid chemical

ของเสียที่มีสถานะเป็นของเหลว สามารถแบ่งออกได้เป็น 10 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มประเภทรายละเอียดตัวอย่าง
1 Hydrocarbon deriatives ของเสียที่มี Hydrogen (H) และ Carbon (C) เป็นองค์ประกอบ
หลักในโมเลกุล
เช่น Hexane, Methanol, Acetone, MEK,
IPA, THF, Ethyl acetate, Acetaldehyde เป็นต้น
2 Halogenated compound ของเสียที่มีธาตุ Halogen ได้แก่ Chlorine (Cl),
Bromine (Br), Iodine (I),
Fluorine (F) เป็นองค์ประกอบในโมเลกุล
เช่น NaCl, KBr, CH2Cl2 , TCE, PCE, MC, 1-Bromopropane เป็นต้น
3 Inorganic ของเสียที่เป็นสารอนินทรีย์ในกลุ่ม Carbonate , Sulphate,
phosphate
เช่น K2CO3 , Na₂SO₄ เป็นต้น
4 Heavy Metal ของเสียที่มีไออนของโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ โครเมียม
ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี
โคบอลต์ นิกเกิล เงิน ดีบุก พลวง ทังสเตน และวานาเดียม
เช่น COD Waste, Hg2Cl2 , FeSO4 , PbCl2 , K2Cr2O7 เป็นต้น
5 High Toxic ของเสียที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพสูง
เป็นสารก่อมะเร็งหรือมีผลกระทบต่อระบบพันธุกรรม
เช่น Cyanide Waste, Chloroform, CCl4 ,
EtBr, Formaldehyde, Acrylate,
Pyridine เป็นต้น
6 Acid ของเสียที่มีค่า pH ต่่ากว่า 7 เช่น กรดอินทรีย์, กรดไนตริก, กรดซัลฟิวริก,
กรดไฮโดรคลอริก, กรดฟอสฟอริก เป็นต้น
7 Base ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 เช่น แอมโมเนีย และ สารประกอบ ไฮดรอกไซด์ เช่น NaOH, KOH, NH4OH เป็นต้น
8 Oxidizing สารที่ท่าหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น เช่น KMnO₄ , H2O2 , KClO4 , NaOCl เป็นต้น
9 Reducing สารที่ท่าหน้าที่ให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น ได้แก่ สารในกลุ่ม Hydride เช่น LiAlH₄ , NaBH₄ เป็นต้น
10 Unknown ของเสียที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเคมีอะไร มาจากที่ไหน