ข่าวสารและกิจกรรม>ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์กรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน

1. กิจกรรมด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโดยรอบบริษัทฯ การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน การมอบต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้กับโรงเรียน การปลูกป่าชายเลน

  • 1
  • 2
  • 3

2. กิจกรรมด้านสังคมและสาธารณประโยชน์

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมกับชุนชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสูการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น

1. มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
2. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด
3. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์
4. ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

5. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงาน ป.ป.ส.
6. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้กับ วัดและโรงเรียน
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่

  • 1
  • 2
  • 3

3. กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น
โครงการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

  • 1
  • 2
  • 3