ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ>หลักเกณฑ์การให้บริการ
หลักเกณฑ์การให้บริการ

การให้คำแนะนำการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้ว

เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บ และสามารถนำไปกำจัดได้โดยง่าย บริษัทฯ จึงมีบริการให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้วให้เป็นหมวดหมู่ ในสภาวะแวดล้อม และภาชนะที่เหมาะสม รวมไปถึงการทำฉลากบ่งชี้ชนิดของเสีย

การให้คำแนะนำการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้ว

เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บ และสามารถนำไปกำจัดได้โดยง่าย บริษัทฯ จึงมีบริการให้คำแนะนำเรื่องการวางแผนการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้วให้เป็นหมวดหมู่ ในสภาวะแวดล้อม และภาชนะที่เหมาะสม รวมไปถึงการทำฉลากบ่งชี้ชนิดของเสีย

การควบคุมและประกันคุณภาพ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลคุณสมบัติทางเคมี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบควบคุมคุณภาพและเก็บข้อมูลคุณสมบัติของสารเคมีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่รับสารเคมีใช้แล้วเข้าสู่บริษัทฯ จนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ตกลงไว้

การจัดการขนส่ง

เนื่องจากสารเคมีใช้แล้วจากอุตสาหกรรมเป็นของเสียอันตราย บริษัทฯ จึงมีความเข้มงวดในการจัดการขนส่งเป็นพิเศษ และมีการดำเนินการดังนี้

 1. มีการตรวจเช็คสภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ บุคลากรผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ผ่านการอมรมใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 ซึ่งเป็นใบอนุญาตสูงสุดสำหรับรถขนส่งสารเคมี
 2. มีการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifest) และปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
 3. มีหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคัดแยกที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการแตกและรั่วไหลระหว่างการขนย้าย
 4. มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลระหว่างการขนย้าย
 5. มีการวางแผนผังการวางสารเคมีในรถขนส่งโดยนักเคมี เพื่อกำหนดให้สารที่เข้ากันไม่ได้หรือที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อกัน วางแยกให้ห่างจากกันโดยเด็ดขาด
 6. มีการติดตั้งเทคโนโลยีระบุพิกัดผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ในรถขนส่งทุกคัน จึงมั่นใจได้ว่าสารเคมีใช้แล้วจากอุตสาหกรรมจะส่งตรงถึงบริษัทฯ อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดการขนส่ง

เนื่องจากสารเคมีใช้แล้วจากอุตสาหกรรมเป็นของเสียอันตราย บริษัทฯ จึงมีความเข้มงวดในการจัดการขนส่งเป็นพิเศษ และมีการดำเนินการดังนี้

 1. มีการตรวจเช็คสภาพของรถขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ บุคลากรผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ผ่านการอมรมใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 ซึ่งเป็นใบอนุญาตสูงสุดสำหรับรถขนส่งสารเคมี
 2. มีการจัดทำเอกสารกำกับการขนส่ง (Manifest) และปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
 3. มีหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการคัดแยกที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการแตกและรั่วไหลระหว่างการขนย้าย
 4. มีอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลระหว่างการขนย้าย
 5. มีการวางแผนผังการวางสารเคมีในรถขนส่งโดยนักเคมี เพื่อกำหนดให้สารที่เข้ากันไม่ได้หรือที่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงต่อกัน วางแยกให้ห่างจากกันโดยเด็ดขาด
 6. มีการติดตั้งเทคโนโลยีระบุพิกัดผ่านดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) ในรถขนส่งทุกคัน จึงมั่นใจได้ว่าสารเคมีใช้แล้วจากอุตสาหกรรมจะส่งตรงถึงบริษัทฯ อย่างปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พื้นที่จัดเก็บสารเคมี

เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมีใช้แล้วที่บริษัทฯ รวบรวมไว้ และการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ก่อนนำสารเคมีใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการผลิต บริษัทฯ จึงสร้างอาคารจัดเก็บสารเคมีในร่มที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถแบ่งพื้นที่จัดเก็บแยกตามประเภทของสารเคมีได้อย่างเหมาะสม มีการติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมีไว้ใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีการจัดทำรางระบาย รวมทั้งบ่อรองรับสารเคมีที่อาจรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ ทำให้มั่นใจได้ในความปลอดภัยและการคงไว้ซึ่งคุณสมบัติเดิมของวัตถุดิบ

การจัดการกากตะกอนและของเสีย

กากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล และของเสียหรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถบำบัดได้ จะถูกรวบรวมและจัดเก็บ เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดการกากตะกอนและของเสีย

กากตะกอนที่เกิดจากกระบวนการรีไซเคิล และของเสียหรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถบำบัดได้ จะถูกรวบรวมและจัดเก็บ เพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม