เกี่ยวกับเรา>รางวัลและการรับรองคุณภาพ

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ผ่านการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2553 – 2560) และรางวัล Green Industry ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการวิธีการจัดการของเสียให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW)

ปีที่ได้รับ : 2566
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001

ปีที่ได้รับ : 2563 – ปัจจุบัน
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองคุณภาพด้านระบบการบริหาร และการจัดการโรงงาน โดยมุ้งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ปีที่ได้รับ : 2563 – ปัจจุบัน
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน

ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001

ปีที่ได้รับ : 2546 – 2562
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองคุณภาพด้านระบบการบริหาร และการจัดการโรงงาน โดยมุ้งเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ปีที่ได้รับ : 2546 – 2562
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน