เกี่ยวกับเรา>รางวัลและการรับรองคุณภาพ

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ผ่านการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2553 – 2560) และรางวัล Green Industry ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการวิธีการจัดการของเสียให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ปีที่ได้รับ : 2561
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย จ.ชลบุรี

เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยปี 2559 – 2560

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ปีที่ได้รับ : 2560
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน กระทรวงพลังงาน

เพื่อโอกาสในการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าได้อย่างยั่งยืนด้วยเทคนิคการจัดการพลังงานร่วมกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต และมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ปีที่ได้รับ : 2559
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

การพัฒนาสถานประกอบการให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การขนส่ง และการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และพัฒนาสถานประกอบการ ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ปีที่ได้รับ : 2559
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

ปีที่ได้รับ : 9 กุมภาพันธ์ 2559 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง