ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ>ของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ของเสียจากห้องปฏิบัติการ

จุดเริ่มต้นของพัฒนาการ

เนื่องจากปริมาณของเสียประเภทสารเคมีใช้แล้วและสารเคมีหมดอายุจากห้องปฏิบัติการทางเคมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และของเสียดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการจัดการของเสียของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเสียประเภทสารเคมีดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste Management) โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก บริษัท เมอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการของเสีย และองค์ความรู้ในการรวบรวมและจัดเก็บสารเคมีใช้แล้ว ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะให้บริการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

DOWNLOAD

เอกสารและบทความน่าสนใจ

โบรชัวร์แนะนำโครงการ
การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ
ฉลากบนภาชนะ
บรรจุของเสีย
คู่มือการจัดการของเสีย
จากห้องปฏิบัติการ

การให้บริการ

เพื่อให้การจัดการสารเคมีใช้แล้วมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ให้บริการรับกำจัดสารเคมีเท่านั้น แต่ยังให้บริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำในการวางแผนจัดเก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว

การกำหนดประเภทของเสีย ภาชนะบรรจุ และพื้นที่จัดเก็บ รวมทั้งการทำฉลากบ่งชี้ชนิดของเสียเพื่อให้สามารถนำไปกำจัดได้อย่างเหมาะสม

1. ให้คำแนะนำในการวางแผนจัดเก็บสารเคมีที่ใช้แล้ว

การกำหนดประเภทของเสีย ภาชนะบรรจุ และพื้นที่จัดเก็บ รวมทั้งการทำฉลากบ่งชี้ชนิดของเสียเพื่อให้สามารถนำไปกำจัดได้อย่างเหมาะสม

2. บริการจัดหาภาชนะบรรจุ และฉลากที่เหมาะสม

เพื่อการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นระเบียบและปลอดภัย

3. บริการรับกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยกระบวนการจัดการจำแนกประเภทสารเคมี รวบรวม บำบัดโดยการปรับเสถียร และส่งกำจัดปลายทางอย่างที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3. บริการรับกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้วด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้วยกระบวนการจัดการจำแนกประเภทสารเคมี รวบรวม บำบัดโดยการปรับเสถียร และส่งกำจัดปลายทางอย่างที่ถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. ให้ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการของเสียสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ”

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการจัดการสารเคมีมายังปลายทางอย่างถูกวิธี ตามหลักมาตรฐานสากล

5. เข้าร่วมกิจกรรมการเป็น Waste Processer ที่ดี

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ผ่านการแนะนำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. เข้าร่วมกิจกรรมการเป็น Waste Processer ที่ดี

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ผ่านการแนะนำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

โครงการ Lab Waste มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ของเสียเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง และลดปัญหามลพิษที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สานต่อเป้าหมายจนบรรลุผลสำเร็จ มีจำนวนลูกค้ากว่า 500 ราย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านมาตรฐานของโลก รวมไปถึงหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลเรื่องการจัดการของเสีย และมลพิษต่างๆ

ด้วยการบริการที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้มีการจัดการของเสียที่ดีขึ้นในหลายภาคส่วน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมและง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ก่อน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

หลัง

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ลูกค้าในโครงการ

 • ภาคเหนือ
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • สถาบันเทคฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง
  • สถาบันเทคฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สถาบันเทคฯพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ภาคตะวันออก
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)
 • ภาคใต้
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี)

หน่วยงานการศึกษา

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานเอกชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตเพชรบุรี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมควบคุมมลพิษ
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โรงพยาบาลศิริราช
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันออก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สถาบันยานยนต์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
บริษัท ขนมสากล จำกัด
บริษัท คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จำกัด
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จำกัด
บริษัท บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
บริษัท เภสัชกรรมนครพัฒนา จำกัด
บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
บริษัท อาร์พีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอเซอร์วิส จำกัด
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
บริษัท เอ็น-เทคโนโลยีคอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)