ความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดหลักนโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 และนโยบายสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ดังนี้

  • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สามารถนำกลับไปใช้ทดแทนของใหม่ได้
  • กำหนดคุณภาพร่วมกับลูกค้า
  • ควบคุมและปกป้องผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท เพื่อสุขภาพอนามัยของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนของโรงงาน รถขนส่งของบริษัท รวมทั้งควบคุมและหรือมีอิทธิพลไปถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมของบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ จัดให้มีแหล่งสำรองน้ำดิบไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมภายในทั้งการอุปโภค บริโภคและกระบวนการผลิต โดยมีระบบผลิตน้ำประปาภายในสามารถผลิตน้ำได้ 1,000 ลบ.ม./เดือน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการประปานครหลวงลดปริมาณการใช้น้ำประปาภายนอกได้ถึง 10,000 ลบ.ม./ปี

ระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Sequencing Batch Reactor เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในบริษัทฯ โดยน้ำหลังการบำบัดจะถูกส่งไปยังบ่อน้ำหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และล้างรถขนส่งของบริษัทฯ

ระบบบำบัดอากาศเสีย

บริษัทฯ จัดให้มีระบบป้องกันไอระเหยจากกระบวนการผลิตและกระบวนการต่างๆสู่บรรยากาศ โดยการใช้อุปกรณ์ดักจับที่ได้ถูกออกแบบทางวิศวกรรมอย่างเหมาะสมต่อสารหรือไอระเหยนั้นๆ ได้แก่ การจัดทำม่านน้ำเพื่อดักไอระเหยที่เกิดจากการพ่นสีถัง การใช้ Cold trap เพื่อดักจับไอระเหยที่มีจุดเดือดต่ำและการใช้ถ่านกำมันต์เพื่อดักกลิ่นรบกวนจากกระบวนการ

การจัดการกากของเสีย

กากของเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกจัดเก็บในภาชนะปิดถัง 200 ลิตรในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการป้องกันการหกรั่วไหลสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะถูกส่งไปยังบริษัทรับกำจัดของเสียที่ผ่านการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ห่วงใย ต่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้เข้ามาติดต่องาน ทรัพย์สินบริษัทและรวมถึงทรัพย์สินของลูกค้า เราให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารสูงสุดได้ลงนามประกาศ “นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย” ซึ่งนำไปใช้เป็นกรอบของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีการกำหนดแผนดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ตรวจประเมิน (Audit) ตามวาระที่กำหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย

ระเบียบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน และมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่ดี ด้วยการกำหนด “ระเบียบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบ ควบคุม ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัตงานตามขั้นตอนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย แบบสากล

การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทฯ มีการวางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีการควบคุม บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดขึ้นให้เบาบางลงโดยกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้และการฝึกฝนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความชำนาญในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้พนักงานมีทักษะในการตรวจตรา การป้องกัน การควบคุมสถานการณ์การระงับเหตุ และการตรวจสอบความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามแผนงาน เป้าหมาย โดยเชื่อว่า การบาดเจ็บ อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานสามารถป้องกันได้ บริษัทฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น Safety Talks, Safety Week, Safety Training

โครงการส่งเสริม สิ่งแวดล้อม

 

โครงการธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและชุมชน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ข้อมูลและเชิญให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทราบถึงกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ และของเสียต่าง ๆ จากกระบวนการผลิต รวมถึงมาตรการป้องกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุไม่พึงประสงค์ ทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับสถานประกอบการและได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐยิ่งขึ้น

การรับข้อร้องเรียน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

มีบทบาทหน้าที่รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ในด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน ตอบสนองข้อร้องเรียน ดำเนินการเก็บข้อมูล เคราะห์และนำเสนอข้อเท็จจริงต่อระดับบริหาร รวมทั้งติดตามประเมินผลหลังการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ

หากผู้อยู่อาศัยในชุมชมบริเวณใกล้เคียงพบเห็นความบกพร่องในการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัย สามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 

ช่องทางการร้องเรียน

โทรศัพท์
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
0-86320-1694
งาน CSR
0-3820-9913-5
FAX.
0-3820-9969, 0-2749-9650
E-MAIL
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
[email protected]
งาน CSR
[email protected]

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม จึงกำหนดให้มีมาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท ฯ เป็นไปตามเอกสารด้านล่างนี้

RE_หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ