คลังความรู้>การรีไซเคิล

การรีไซเคิล

หมายถึง การนำของเสียหรือวัสดุที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการแปรรูปหรือปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อให้ของเสียกลับมามีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม หรือให้ได้วัตถุดิบใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่

กระบวนการรีไซเคิลสารเคมีที่ใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรมโดย บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง
คือ การนำของเสียมาผ่านกระบวนบำบัดทางเคมีเพื่อให้ได้สารเคมีที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงของเดิม และสามารถนำมาใช้ทดแทนของใหม่ได้

ความสำคัญของการจำแนกประเภทของเสีย

การจำแนกของเสียออกเป็นของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้ ของเสียที่ต้องนำไปเผาทำลาย และของเสียที่ควรนำไปฝังกลบ
จะทำให้ของเสียแต่ละประเภทถูกนำไปบำบัดอย่างเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการของเสียที่ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าของเสียที่สามารถรีไซเคิลได้อาจมีไม่ถึง 5% ของของเสียทั้งหมด แต่เมื่อสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ถูกนำไปเผาทำลายหรือฝั่งกลบโดยสูญเปล่า
ก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อย ดังนั้นผู้ก่อกำเนิดของเสียควรใส่ใจและเข้าใจถึงระบบการจัดการของเสียและการแยกประเภทของเสียที่ถูกต้อง

ลำดับการจัดการของเสีย

การจัดการ และการจัดเก็บกากของเสีย

การจัดการที่ถูกต้อง

การจัดเก็บที่ถูกวิธี

 • เตรียมภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับชนิดสารเคมี
 • แยกภาชนะบรรจุสารเคมีที่ต่างกัน หริอไม่เข้ากัน เพื่อไม่ให้ปะปนกัน
 • ป้องกันไม่ให้มีการปนเปี้อนของน้ำในสารเคมี
 • บรรจุของเสียไม่เกิน 80% ของภาชนะบรรจุ
 • ปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีระเหยออก
 • ปิดฉลากบ่งชี้ชนิดของสารเคมีที่ใช้แล้ว อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความสับสน
 • เก็บของเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในตู้ที่ปิดมิดชิดและมีภาชนะรองรับสำหรับของเสียที่เป็น สารกัดกร่อน
 • แยกของเสียที่ไวต่อปฏิกิริยาออกจากของเสียไวไฟ
 • เก็บสารเคมีในที่ร่ม อย่างเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี และมีป้ายบ่งชี้พื้นที่จัดเก็บ มีการระบายอากาศที่ดี มีการควบคุมสภาวะให้เหมาะสมในการจัดเก็บ

ประโยชน์ที่ได้จากการรีไซเคิล

 

 • ช่วยลดภาระในการกำจัดกากของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีใหม่
 • ช่วยรัฐประหยัดเงินตราในการนำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ
 • ช่วยลดปัญหาในการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ และลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้กากของเสีย
 • ช่วยให้การใช้ทรัพยากรโลกเป็นไปอย่างคุ้มค่า