ข่าวสารและกิจกรรม>โครงการให้ความรู้

ศูนย์ฝึกอบรม
เพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (ECC)

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ริเริ่มและพัฒนาระบบการจัดการกากของเสียจำพวกสารเคมีใช้แล้วจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการรีไซเคิล เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ได้แปรสภาพของเสียมากกว่า 60,000 ตัน ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างความพึงพอใจแก่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการของเสียในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้สร้างศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ECC (Environment Center Care) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน DEG (The German Investment and Development Corporation) ของประเทศเยอรมัน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต-นักศึกษาซึ่งจะไปมีบทบาทในการควบคุมการผลิตและบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เพราะเราเชื่อว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด
ควรเน้นที่การป้องกัน (การให้ความรู้แก่ผู้ก่อกำเนิดของเสีย)
มากกว่าการแก้ไข (การจัดการปลายทางโดยผู้รับกำจัด)

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาที่เกิดจากกากของเสียอุตสาหกรรม และวิธีการจัดการอย่างถูกต้อง

เป้าหมาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ที่มีความสนใจในภาคอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี

สถานที่อบรม

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 57 หมู่ 7 ถ.เจริญโชคดี ต.ท่าบุญมี อ. เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

หัวข้อการอบรม

  1. พัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

  2. การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ

  3. การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการเคมี

  4. กระบวนการทางด้านวิศวกรรม การรีไซเคิลสารเคมี

หน่วยงาน/สถาบัน ใดมีความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-MAIL : [email protected]
โทรศัพท์ : 0-3820-9913-5 หรือ 086-369-9325

หน่วยงาน/สถาบันที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมปราจีนบุรี
โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
บริษัท ระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คณะทำงานด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เข้ามาเยี่ยมชม

วิศวกรรมเคมี
วิทยาศาสตร์เคมี
เคมีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี
ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์