นักลงทุนสัมพันธ์>โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 12/03/2562

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

1,344

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

27.15

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2562

ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,556

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

90.71

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1

บริษัทรีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

115,664,300

41.61

2

นายทวีฉัตร จุฬางกูร

21,234,300

7.64

3

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

11,717,892

4.32

4

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

10,422,612

4.22