นักลงทุนสัมพันธ์>ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด

27 มีนาคม 2563

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63

14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

26 มีนาคม 2563

ประชุม

กรุงเทพฯ

01 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมนักวิเคราะห์

1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

20 มกราคม 2563

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63

14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

20 มกราคม 2563

ประชุมนัก

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

16 ธันวาคม 2562

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/53

9.00 น. 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400

19 พฤศจิกายน 2562

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63

14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

19 พฤศจิกายน 2562

ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2562/63

14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ