นักลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

           ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 5 เลขที่ 1697 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วันที่เผยแพร่: 21 มิถุนายน 2562)

รายงานประจำปี 2561/62

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561/62

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

กำหนดการประชุม

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วันที่เผยแพร่: 31 กรกฎาคม 2562)

เอกสาร

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562