ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และบริการ>ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการ
บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว

ด้วยวิธีการรีไซเคิล

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว ด้วยวิธีการรีไซเคิล

ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการของเสีย และช่วยภาคอุตสาหกรรมลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบสารเคมี บริษัทได้ริเริ่มให้บริการปรับปรุงคุณภาพสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล

การให้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน และการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้ว โดยเฉพาะสารเคมี ตัวทำละลาย และน้ำมันใช้แล้ว อย่างเป็นระบบและถูกวิธี เพราะการจัดเก็บที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและและปริมาณของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่จะได้กลับคืน

กากของเสียที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล จะถูกส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการรับกำจัดสารเคมี

และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งไม่สามารถนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลและหรือปรับปรุงคณภาพได้ รวมทั้งให้บริการกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมีใช้แล้ว

การให้บริการเริ่มจากการให้คำแนะนำวิธีการจัดเก็บและรวบรวมเพื่อส่งกำจัด รวมถึงการให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายด้วยรถขนส่งและผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สารเคมีใช้แล้วจะถูกนำมาคัดแยก และบำบัดเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม ก่อนส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการจัดการของเสีย

จากห้องปฏิบัติการ

บริการกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste) ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน เพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

การให้บริการรวมถึง

 1. การให้คำแนะนำวิธีการจัดเก็บและรวบรวมเพื่อส่งกำจัด
 2. การจัดหาภาชนะบรรจุและฉลากที่มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย
 3. การให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายด้วยรถขนส่งและผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ของเสียที่บริษัทได้รับ จะถูกคัดแยกแบ่งตามลักษณะทางเคมีและกายภาพ เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ และเข้าสู่กระบวนการบำบัดเบื้องต้นที่เหมาะสม ส่วนที่ไม่สามารถบำบัดได้จะถูกส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการล้าง

บรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

บริการล้างบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของการจัดการของเสียและวัสดุใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล และสนับสนุนการนำวัสดุใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโลกเป็นไปอย่างคุ้มค่า บริษัทให้บริการล้างบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภท ถังเหล็ก 200 ลิตร และ IBC

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว ด้วยวิธีการรีไซเคิล

ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการจัดการของเสีย และช่วยภาคอุตสาหกรรมลดภาระต้นทุนค่าวัตถุดิบสารเคมี บริษัทได้ริเริ่มให้บริการปรับปรุงคุณภาพสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล

การให้บริการรวมถึงการให้คำแนะนำการขออนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน และการจัดเก็บสารเคมีใช้แล้ว โดยเฉพาะสารเคมี ตัวทำละลาย และน้ำมันใช้แล้ว อย่างเป็นระบบและถูกวิธี เพราะการจัดเก็บที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพและและปริมาณของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่จะได้กลับคืน

กากของเสียที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล จะถูกส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วที่มีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งไม่สามารถนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลและหรือปรับปรุงคณภาพได้ รวมทั้งให้บริการกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมีใช้แล้ว

การให้บริการเริ่มจากการให้คำแนะนำวิธีการจัดเก็บและรวบรวมเพื่อส่งกำจัด รวมถึงการให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายด้วยรถขนส่งและผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สารเคมีใช้แล้วจะถูกนำมาคัดแยก และบำบัดเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม ก่อนส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (Lab Waste) ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน เพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

การให้บริการรวมถึง

 1. การให้คำแนะนำวิธีการจัดเก็บและรวบรวมเพื่อส่งกำจัด
 2. การจัดหาภาชนะบรรจุและฉลากที่มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย
 3. การให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายด้วยรถขนส่งและผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภท 4 ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ของเสียที่บริษัทได้รับ จะถูกคัดแยกแบ่งตามลักษณะทางเคมีและกายภาพ เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ และเข้าสู่กระบวนการบำบัดเบื้องต้นที่เหมาะสม ส่วนที่ไม่สามารถบำบัดได้จะถูกส่งกำจัดอย่างถูกต้องให้แก่ผู้รับกำจัดปลายทางที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริการล้างบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของการจัดการของเสียและวัสดุใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล และสนับสนุนการนำวัสดุใช้แล้วกลับไปใช้ใหม่ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของโลกเป็นไปอย่างคุ้มค่า บริษัทให้บริการล้างบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภท ถังเหล็ก 200 ลิตร และ IBC

จำหน่าย / รับซื้อ / รับจ้างผลิต (OEM)
รับซื้อสารเคมี

และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

รับซื้อสารเคมีใช้แล้ว และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

บริษัทรับซื้อสารเคมีใช้แล้วประเภทสารละลาย (Solvent) ที่มีคุณภาพถึงเกณฑ์ซึ่งสามารถนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลและหรือปรับปรุงคณภาพได้ รวมทั้งรับซื้อบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภทถังเหล็ก 200 ลิตร และ IBC

จำหน่ายเคมีภัณฑ์รีไซเคิล

และปรับปรุงคุณภาพ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์รีไซเคิล และปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์การให้บริการจัดการของเสีย ทีมงานผู้ชำนาญการ ตลอดจนเทคโนโลยีการรีไซเคิลและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการผลิตเคมีภัณฑ์รีไซเคิลที่มีคุณภาพเทียบเท่าสารเคมีใหม่ ซึ่งรับประกันได้ถึงคุณภาพของเคมีภัณฑ์รีไซเคิลและความพึงพอใจของลูกค้า

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ใหม่

และบรรจุภัณฑ์มือสอง

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ใหม่ และภาชนะบรรจุมือสอง

จำหน่ายสารเคมีใหม่และสารเคมีผสมใหม่ ตามสูตรและคุณภาพ ที่ลูกค้าต้องการ
จำหน่ายภาชนะบรรจุสารเคมีมือสอง เช่น ถังเหล็ก 200 ลิตร และ IBC

รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์

(OEM)

รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ (OEM)

ด้วยความชำนาญในการผลิตเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบที่หลากหลาย บริษัทสามารถผลิตเคมีภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001

ประเภทของผลิตภัณฑ์

 1. เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลว ทั้ง Organic และ Inorganic
 2. เคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 3. สารละลายและน้ำมันจากปิโตรเคมี
 4. เรซิ่นที่ผสมกับสารเคมีชนิดอื่น เพื่อใช้ในงานเคลือบผิวหรือการทำเป็นแผ่นพลาสติก

กระบวนการผลิต

 1. การแยกชนิดของสสารทั้งของแข็งและของเหลว ด้วยกระบวนการกลั่น การกรอง การสกัดแยก
 2. การทำปฏิกิริยาของส่วนผสมทางเคมีเพื่อให้เกิดเป็นวัสดุชนิดใหม่ และการปรับสภาพให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 3. การผสมสารเคมีต่างชนิด เพื่อให้ได้ของผสมที่มีคุณภาพตามที่ต้องการในระดับอุณหภูมิต่างๆ
 4. การบรรจุผลิตภัณฑ์ในภาชนะขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาด 1 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร

รับซื้อสารเคมีใช้แล้ว และบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว

บริษัทรับซื้อสารเคมีใช้แล้วประเภทสารละลาย (Solvent) ที่มีคุณภาพถึงเกณฑ์ซึ่งสามารถนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลและหรือปรับปรุงคณภาพได้ รวมทั้งรับซื้อบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภทถังเหล็ก 200 ลิตร และ IBC

จำหน่ายเคมีภัณฑ์รีไซเคิล และปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์การให้บริการจัดการของเสีย ทีมงานผู้ชำนาญการ ตลอดจนเทคโนโลยีการรีไซเคิลและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการผลิตเคมีภัณฑ์รีไซเคิลที่มีคุณภาพเทียบเท่าสารเคมีใหม่ ซึ่งรับประกันได้ถึงคุณภาพของเคมีภัณฑ์รีไซเคิลและความพึงพอใจของลูกค้า

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ใหม่ และภาชนะบรรจุมือสอง

จำหน่ายสารเคมีใหม่และสารเคมีผสมใหม่ ตามสูตรและคุณภาพ ที่ลูกค้าต้องการ
จำหน่ายภาชนะบรรจุสารเคมีมือสอง เช่น ถังเหล็ก 200 ลิตร และ IBC

รับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ (OEM)

ด้วยความชำนาญในการผลิตเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบที่หลากหลาย บริษัทสามารถผลิตเคมีภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001

ประเภทของผลิตภัณฑ์

 1. เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลว ทั้ง Organic และ Inorganic
 2. เคมีภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 3. สารละลายและน้ำมันจากปิโตรเคมี
 4. เรซิ่นที่ผสมกับสารเคมีชนิดอื่น เพื่อใช้ในงานเคลือบผิวหรือการทำเป็นแผ่นพลาสติก

กระบวนการผลิต

 1. การแยกชนิดของสสารทั้งของแข็งและของเหลว ด้วยกระบวนการกลั่น การกรอง การสกัดแยก
 2. การทำปฏิกิริยาของส่วนผสมทางเคมีเพื่อให้เกิดเป็นวัสดุชนิดใหม่ และการปรับสภาพให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 3. การผสมสารเคมีต่างชนิด เพื่อให้ได้ของผสมที่มีคุณภาพตามที่ต้องการในระดับอุณหภูมิต่างๆ
 4. การบรรจุผลิตภัณฑ์ในภาชนะขนาดต่างๆ ตั้งแต่ขนาด 1 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร