เกี่ยวกับเรา>สารจากประธาน

สารจากประธาน

ของเสียหรือของใช้แล้ว คงจะไม่มีค่าถ้าไม่ช่วยกันคิดหาวิธีนำกลับมาใช้ใหม่ ทรัพยากรทั้งหลายก็จะทยอยกลายเป็นของเสียจนกลายเป็นภูเขาขยะ ย่อมทำให้สภาพแวดล้อมเลวร้ายลงทั่วทั้งโลก จึงเกิดแนวคิดที่จะนำของเสียมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก แม้ว่าสัดส่วนปริมาณของเสียที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่อเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะเทียบกันไม่ได้เลย แต่การสร้างจิตสำนึกจนพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการจัดการของเสียที่ถูกต้องให้ได้นั้นสำคัญที่สุด เป็นความพยายามที่จะไม่ปล่อยให้โลกทรุดโทรมจนมีแต่ภูเขาขยะ

แม้ในวันนี้องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโลกนี้ได้พยายามช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ก็ไม่สามารถลดปัญหาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายลงได้ ภาครัฐของทุกประเทศจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้มีการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นเหตุ โดยส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลมากขึ้น และเรียกเก็บค่าภาระในการจัดการ-กำจัดของเสียให้สูงขึ้น ตลอดจนเรียกเก็บเงินจากผู้ก่อมลภาวะทางน้ำและทางอากาศอย่างสมเหตุผล