เกี่ยวกับเรา>รางวัลและการรับรองคุณภาพ

รางวัลและการรับรองคุณภาพ

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัทฯ ผ่านการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปี (ปี 2553 – 2560) และรางวัล Green Industry ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาการวิธีการจัดการของเสียให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทอง ประเภทกิจกรรมกลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่

ปีที่ได้รับ : 2553-2555, 2557, 2560
ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมขึ้นบนพื้นฐานของวิธีปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ บังคับ ตามกฎหมาย และหลักปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากการประกอบกิจการของ อุตสาหกรรมประเภทดังกล่าวที่เริ่มตั้งแต่การตกลงรับของเสียเข้ามาบําบัด กําจัดในโรงงาน การขนส่งของเสีย การรับของเสียและการเก็บกักไว้ในโรงงาน การบําบัด กําจัด และการจัดการของเสียที่เกิดจากการบําบัด กําจัด โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ก่อนจะนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระดับ โรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ