นักลงทุนสัมพันธ์>ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

ผู้พบเห็นเบาะแสหรือมีข้อรองเรียน สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

3121 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel
0-2749-8522-3